תמ"א 38/2 והחלטת המיסוי 5887/11

מבזק ללקוחות ועמיתי זיו שרון ושות' עורכי דין מס' 7 1.4.2011
ישראלי שעבר למדינת אמנה סביר שלא יהיה חייב במס יציאה לפי סעיף 100א

מאת: זיו שרון, עו"ד; יועד פרנקל, עו"ד(רו"ח); – משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה קובע אירוע מס רעיוני על נכסיו של אדם שהיגר מישראל והפך לתושב חוץ. הסעיף מציב שתי חלופות בפני הנישום: הראשונה הינה לדווח מיוזמתו עם עזיבתו לחו"ל על רווח הון רעיוני על נכסיו בכל העולם. החלופה השנייה (ברירת המחדל), הינה להמתין עד למכירת הנכס בפועל בהיותו תושב חוץ ולהתחייב במס על רווח ההון בגין החלק היחסי של שהייתו בישראל.
לדעתנו, סעיף 100א אינו חל לגבי הגירה למדינת אמנה, מקום שסעיף רווח ההון באותה אמנה קבע זכות מיסוי בלעדית למדינית התושבות, ולא קבע מפורשות את זכותה של מדינת התושבות הקודמת למסות את הנישום (ראה לשם השוואה את נוסח סעיף 13(8) לאמנה החדשה עם דנמרק, שטרם נכנסה לתוקף, המקנה זכות כזו למדינת התושבות הקודמת ע"פ שווי שוק בעת העזיבה).
מאחר שאמנה גוברת על הדין הפנימי מכוח סעיף 196 לפקודה ומאחר שהאמנה, במקרים הרלבנטיים, קובעת זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות החדשה, ישראל לא יכולה לחייב במס את רווח ההון. הקביעה שיום אירוע המס הינו היום שקדם ליום ניתוק התושבות ולא יום המכירה בפועל הינה קביעה מחמירה, וכאמור האמנה מהווה דין מקל שגובר על הדין הפנימי.

גובה ניכוי המס במקור במכירת דירה פטורה או במכירת קרקע
במסגרת חוק הגדלת ההיצע של דירות מגורים

מאת: זיו שרון, עו"ד; אורית קוך, עו"ד – משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

במסגרת תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין הוטלה על רוכש זכויות במקרקעין חובת ניכוי מס במקור מן התמורה המהווה מקדמה על חשבון מס השבח של המוכר. בתמורה לתשלום המקדמה יזכה הרוכש באישור מס שבח לרישום המקרקעין על שמו, במנותק מהליכי השומה של המוכר.

מאחר ושיעור מס השבח החל על מוכר זכות במקרקעין משתנה בהתאם ליום רכישת הזכויות, נקבעו שני שיעורי ניכוי במקור שונים: כאשר יום הרכישה קדם ליום 7/11/2001 הניכוי במקור יהיה בשיעור של 15% מן התמורה. כאשר יום הרכישה הינו מאוחר למועד זה, שאז חייב המוכר במס שבח בשיעור של 20% בלבד, יעמוד הניכוי במקור על 7.5% מהתמורה.
שבועות מספר לפני כן התקבל בכנסת חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים–הוראת שעה), התשע"א–2011 (להלן: "חוק הגדלת ההיצע של דירות"). חוק זה הפחית למשך שנה את שיעורי המס במכירת זכויות במקרקעין ל-8 דירות או יותר אשר יום רכישתן קדם ל-7/11/2001 בתנאי של השלמת בנייה בתוך 36 חודש. מוכרי זכויות העומדים בתנאים אלו יהיו חייבים בשיעור מס מופחת של 20% בלבד.

עולה השאלה האם גם מכירות אלה יזכו לכך שתהיה מוטלת עליהן חובת הניכוי במקור המוקטנת בשיעור של 7.5% בלבד מן התמורה?

הגם שמילולית חוק הגדלת ההיצע של דירות אינו מאוזכר בתיקון 70, לטעמנו התשובה לכך הינה חיובית ותיטיב לעשות רשות המיסים אם תבהיר זאת בהוראת ביצוע מטעמה. ההיגיון בכך הינו שתכליתית דין טכני – גבייתי זהה אמור לחול על מכירות בשיעור מס זהה. לטעמנו, באי אזכור החוק להגדלת ההיצע של דירות בתיקון 70 יש לראות פגם טכני בלבד ולאקונה, הנובעים מכך שתיקון 70 הוצע ונוסח לפני חוק הגדלת ההיצע של דירות ופורסם לאחריו.

ואם יקשה השואל בכך ששיעור המס של 20% איננו סופי וממילא מותנה בתנאים, התשובה לכך תהיה שבחוק להגדלת ההיצע של דירות ממילא דאג המחוקק לבטחונה של הגבייה ע"י רשויות המס, וקבע בטוחה נפרדת לאותו הפרש מס התלוי ועומד עד השלמת הבנייה. ואם ממילא קיים ביטחון כאמור, אין מניעה מלהחיל דין זהה למכירות במסגרת חוק זה ולמכירות של קרקע שנרכשה לאחר 7.11.2011.

לדעתנו, מטעם דומה יש לקבוע שגם מכירת דירת מגורים בפטור ממס לפי חוק הגדלת ההיצע של דירות תהא פטורה מחובת ניכוי במקור, הגם שלשון החוק מגבילה את הפטור מניכוי מס במקור רק למכירות בהן התבקש פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media