תחולת סעיף 100א על אופציות לעובדים; דחיית יום הקומבינציה – האומנם?

מבזק ללקוחות ועמיתי זיו שרון ושות' עורכי דין מס 8 1.5.11

תחולת סעיף 100א על אופציות לעובדים

מאת: זיו שרון, עו"ד; יועד פרנקל, עו"ד;- משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

במבזק הקודם, ציינו, כי לגישתנו סעיף 102(ו) צריך להתפרש באופן שבו הגירת תושב ישראל לחו"ל אינה מהווה מכירה השוללת את הטבות המס של המסלול ההוני. שאלה אחרת היא ביחס לתחולת סעיף 100א על אופציות. לכאורה, לשונית סעיף 100א מגדיר "נכס" ככולל מניות ואופציות כאמור בסעיפים 3(ט) ו-102. עם זאת, ידוע לנו, כי היתה קיימת בעבר גישה של רשות המסים לפיה ועדת פסיקה 5 ממשיכה לחול גם על אופציות ומניות שהוקצו לפני רילוקיישן. במלים אחרות, לפי גישה זו הועדפה גישת ההבשלה על פני גישת ההחזקה והמשמעות היתה במצבים בהם התרחשה המרה של האופציות למניות ומכירה שלא באותו היום או כאשר המרת האופציות למניות בוצעה לאחר תום תקופת ההבשלה, תוצאה גרועה יותר לנישום (שכן לפי גישת ההבשלה המכנה קטן יותר ולכן "החלק הישראלי" גדול יותר).

לאחרונה, התברר לנו, כי לעניין אופציות שהוקצו במסלול רווח הון עם נאמן לפי סעיף 102(ב) לפקודה, מוכנה רשות המסים להחיל את סעיף 100א. לגישתנו, יש להחיל את סעיף 100א לעניין יישום תקופת ההחזקה גם על אופציות במסלול הכנסת עבודה. אומנם, סעיף 102(ו) מתחיל במלים "על אף האמור בסעיף 100א", אולם כל שהוא קובע הוא החלת מס שולי על "החלק הישראלי" בגין מכירת המניות שמקורן באופציות.

הסעיף אינו שולל את גישת תקופת ההחזקה לפי סעיף 100א אלא רק את שיעור מס רווח ההון שהיה חל לפי סעיף 100א. אמור מעתה, גם במצב בו הוקצו לתושב ישראל אופציות במסלול הכנסת עבודה עם נאמן והוא ביצע רילוקיישן לחו"ל, יש לחשב את החלק הישראלי לפי תקופת ההחזקה.
דחיית יום הקומבינציה – האומנם?

מאת: זיו שרון, עו"ד – משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

בסעיף 19(3א) החדש לחוק מיסוי מקרקעין, מטרת המחוקק היתה להתגבר על פס"ד אלדר שרון, לפיו מועד אירוע המס בהסכם עם תנאי מתלה הינו ביום חתימת ההסכם. רשויות המס מצאו עצמן כבולות בהערכות חסר בעסקאות שתוקפן הותלה בתנאי של שינוי תב"ע שלא ידוע היקפו, מבלי יכולת לשנות את השומה בעת התממשות התנאי.
הרשויות העדיפו לשנות את הדין שלא באופן גורף לכל העסקאות, אלא כנראה לשנותו בינתיים בעסקאות קומבינציה. לכן, התיקון קובע דחיית מועד אירוע המס ליום אישור התוכנית, במכירה המותנית בהתקיימות תנאי עתידי שלפיו יוגדלו אפשרויות הניצול לפי תכנית, ואשר תמורתה הושפעה מהגדלת אפשרויות הניצול כאמור וכולה אינה בכסף.

בעינינו, ספק אם התיקון אכן ידחה את יום המכירה, וזאת בשל סיפת ההגדרה המודגשת לעיל.

בעסקאות קומבינציה הקבלן בד"כ לוקח על עצמו את תשלום האגרות וההיטלים בגין דירות הבעלים. נציין כי לצרכי חישוב המע"מ על שירותי הבנייה, אין מחיר הקרקע, הכולל בתוכו גם את האגרות וההיטלים, שווה למחיר שירותי הבנייה, עליו יוצאת חשבונית הקבלן. מחיר שירותי הבנייה נמוך ממחיר הקרקע בסכומים אלה, אשר השירות היחיד בגינם הינו ההליכה לבנק…השוני במע"מ בין מחיר עסקאות מכר הקרקע למחיר שירותי הבנייה אושרר בעניין רמש"ר.

יישום האמור על דחיית מועד אירוע המס לאור ההגדרה החדשה, יוביל לכך שבכל עסקאות הקומבינציה המסווגות כמכר חלקי, לא יידחה אירוע המס. שכן, בעסקאות אלה שירותי הבנייה אמנם אינם ניתנים בכסף, אך תשלום האגרות וההיטלים הינו כאמור בכסף, ולכן אין תחולה לסעיף 19(3א).
בעסקאות מכר מלא כנגד המקרקעין נרכש בית מלא בלבד, כך שכאן יידחה אירוע המס.

לכן, ההגדרה החדשה אינה מוצלחת, לא עונה למטרות החקיקה, יוצרת הפרדה לא רלוונטית בין סוגי העסקאות, והחשוב, עשויה לשמש בדיעבד בסיס לשינוי מועד אירוע המס בדיוני שומה.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media