שיערוך עלות הרכישה לפי סעיף 5(ב) לחוק מע"מ, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2012

בימים אלה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק הדין בעניין אליהו ויעקב ידיד – קבלנים נ' תיק חיצוני מס ערך מוסף, אשר אפשר לשלם מע"מ על בסיס ריאלי כאשר מדובר אך ורק במע"מ על הרווח לפי הוראות סעיף 5(ב) לחוק מע"מ.

בחוק מע"מ אשר אכן עניינו במיסוי הערך המוסף, ולא בהטלת מס מחזור (כפי שנקבע בשורה ארוכה של פסקי דין), קיים סעיף 5(ב) אשר על פי נוסחו מאפשר תשלום מע"מ על הרווח בלבד במכירת דירת מגורים ע"י עוסק במקרקעין שרכש את הדירה ממי שאיננו עוסק.

המע"מ על הרווח מחושב ע"י הפחתת מחיר הרכישה והוצאות נוספות הקשורות בהשבחת הנכס ממחיר המכירה. בהקשר זה עולה השאלה האם מחיר הרכישה של נכס שנקנה לפני שנים ארוכות, יישאר בערכו הנומינלי או שמא בשל השפעות באינפלציה לאורך זמן, יש ליתן לו מחיר ריאלי כדי לשקף רווח אמיתי ולא רק רווח שהינו אינפלציוני גרידא.

על אף שבסעיף 5(ב) לא נקבעה הוראה ספציפית המאפשרת את שיערוך עלות הרכישה, קבע בית המשפט כי מדובר בלאקונה הדורשת השלמה ולא בהסדר שלילי וזאת לאור תכליתו של סעיף 5(ב) לחוק מע"מ.

לדברי בית המשפט, בסעיף 5(ב) רצה המחוקק לקבוע בעסקאות מקרקעין הסדר דומה להסדר שנקבע בסעיף 5(א) לחוק ביחס לענפי מסחר אחרים שנועד להשוות את המצב בין עוסק הרוכש נכס מעוסק אחר לבין עוסק הרוכש נכס מאדם פרטי וזאת כדי לוודא שהמס יוטל על הערך המוסף האמיתי בלבד.

בפסק הדין איבחן וצמצם בית המשפט המחוזי את ההלכה שנקבעה ביחס לשיערוך תשומות בפסק הדין העליון בעניין אבו סאלח חוסיין שם נקבע בדעת רוב (בניגוד לדעתה הנחרצת של כב' השופטת פרוקצ'יה), כי לא ניתן לשערך תשומות על אף הפגיעה בעיקרון מס אמת וזאת משיקולי אפקטיביות הביקורת על דוחו"ת מע"מ.

בית המשפט המחוזי קבע כי על אף ששיערוך עלות הרכישה לפי סעיף 5(ב) הינו למעשה מעין שיערוך של "מס תשומות רעיוני"- יש להתיר את השיערוך מאחר והעוסק שרכש את המקרקעין מאדם פרטי לא יכול היה לנכות את מס התשומות הרעיוני בעת רכישת המקרקעין אלא רק במכירה וזאת בשונה ממקרה רגיל של ניכוי תשומות אותן ניתן לנכות מייד ברכישה ועל כן לא יותרו התשומות בערכים ריאליים במועד עתידי.

נציין כי בימים אלו נידון בבית המשפט העליון ערעור העוסק בהחלת סעיף 5(ב) לחוק מע"מ על מכירת קרקעות שנרכשו מאדם פרטי. לטעמנו, כשם שנקבע בפסק הדין נשוא רשימתנו כי יש להתיר את שיערוך עלות הרכישה כדי למנוע הטלת מס מעבר לערך המוסף האמיתי, הרי שמקל וחומר יש להתיר את עלות הרכישה עצמה גם במכירת קרקעות כדי למנוע את אותה פגיעה בהטלת מס אמת.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media