שימת לב למרכיב הקנסות בעת חתימת הסכם פשרה, גלובס נדל"ן, ינואר 2013

בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה על ידי ועדת הערר בחיפה בעניין קליין[1] ובעניין שיכון ובינוי[2], נדחו עררים שהוגשו בבקשה לבטל או לכל הפחות להפחית קנס שהושת בשל איחור בהגשת הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין.

בעניין קליין נפסק כי על אף שהעוררים טעו לחשוב שמועד אירוע המס בפירוק מרצון של איגוד מקרקעין הינו יום אישור בקשת הפירוק על ידי רשם החברות, ולא יום קבלת ההחלטה על פירוק החברה מרצון כפי שקבע מנהל מיסוי מקרקעין (להלן: "המנהל"), הרי ש"טעותו של בעל דין בהבנת החוק אינה יכולה לשמש צידוק לאי הגשת הצהרה במועד" והקנס יוותר בעינו. בהערת אגב נציין כי בהתאם לפסק הדין בעניין נחלה שניה לאסמלט[3] הרי שיום המכירה בפירוק מרצון הינו למעשה במועד החלטת המפרק להעביר את המקרקעין לבעלי הזכויות בחברה, ושלא כאף אחד מן המועדים המוזכרים בעניין קליין.

בעניין שיכון ובינוי נדחתה טענה לפיה די היה בדיווח לשם הזהירות בלבד שהגישה העוררת (בשל סברתה כי באותה עת טרם התגבשה מכירת זכות במקרקעין), משום שדיווח זה לא כלל את כל פרטי העסקה כנדרש לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, ולא פורטו בו התמורה, סכום המס ודרך חישובו.

בשני המקרים הוטל הקנס לאחר שחתמו הנישומים על הסכם פשרה למול המנהל ביחס לשווי המקרקעין, כאשר הכרעת הועדה מפנה לסעיף כללי שנקבע בהסכמים שנחתמו ולפיו הסכם הפשרה אינו מבטל ריבית, הצמדה או קנס, אלא אם נאמר אחרת.

עוד נקבע, כי על אף שלמנהל נתון שיקול דעת מכח סעיף 94א(ב) להפחתת הקנס, ועל אף שבתיקון 70 הופחת שיעור הקנס ואינו נמדד עוד כיום באחוזים מסכום המס, הרי שבית המשפט ימנע מלהתערב בשיקול דעתו של המנהל "אלא אם כן נפלו בו פגמים כמו חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי או חוסר סבירות קיצונית".

מן המקובץ עולה כי יש לתת את הדעת בעת ניסוח הסכמי פשרה למול המנהל גם לרכיב הקנס, ובמיוחד ביחס לעסקאות שנחתמו טרם כניסתו לתוקף של תיקון 70 ביום 31.3.2011 ואשר הדיווח עליהן הוגש באיחור.

תובנה נוספת הינה הכללתם של כלל הפרטים המנויים בסעיף 73 לחוק, גם בסיטואציה של דיווח למען הזהירות בלבד, תוך פירוט התמורה, סכום המס לתשלום ודרך חישובו, זאת תוך הבהרה כמובן כי לשיטת המדווח אירוע מס שכזה כלל לא התרחש.

[1] ו"ע (חי') 49898-12-11 מנחם קליין נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה (ניתן ביום 20.12.2012, פורסם במיסים און-ליין).
[2] ו"ע (חי') 25705-02-12 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה. מיסים כו/6 (דצמבר 2012) ה-49.
[3] ע"ש 778/83 נחלה שניה לאסמלט בע"מ ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין. פורסם בפד"א י"ב, עמ' 190.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media