שומת ניכויים אינה כלי ל- "מקצה שיפורים" של רשויות המס; סיווג נוסחת החישוב הליניארי החדשה לדירות מגורים מזכות כ"פטור ממס"

מבזק ללקוחות ועמיתי זיו שרון ושות' עורכי דין מס' 41
10.10.2013
שומת ניכויים אינה כלי ל- "מקצה שיפורים" של רשויות המס
מאת: זיו שרון, עו"ד; חיים אבישר, עו"ד (חשבונאות); משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

לפני מספר ימים ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין רע"א 684/11+770/11 טי. טי. אי תים טלקום אינטרנשיונל בע"מ נ' שלמה אייזנברג (להלן: "עניין טלקום").
באותו עניין, בעקבות ביקורת ניכויים שנערכה לה, הגיעה החברה להסכם פשרה עם פקיד השומה במסגרתו שילמה לרשויות המס סך של כ-1.5 מיליון ש"ח בגין מימוש אופציות שהקצתה למר שלמה אייזנברג שהיה בעל שליטה ויו"ר הדירקטוריון בחברה בתקופה מסוימת. זאת על אף שמר אייזנברג עצמו דיווח על קבלת האופציות וחתם בעצמו כשלוש שנים קודם לכן הסכם פשרה למול רשויות המס בתיקו האישי ביחס לאותו אירוע מימוש אופציות. לאחר מכן תבעה החברה ממר אייזנברג לפצותה בגין תשלום המס הנוסף ששילמה וזאת בהתאם להסכם שיפוי שחתם למולה בזמנו. בטרם ניתנה ההכרעה נתבקשה ונתקבלה עמדת רשות המיסים בסוגיה על אף שלא היתה צד ישיר בעניין.
בית המשפט העליון דחה בדעת רוב את עמדת הרשות ופסק במישור המשפטי כי לאור הסכם הפשרה בתיק היחיד, לא היה מקום ל-"מקצה שיפורים" במסגרת שומת הניכויים וכי החברה שילמה למעשה מס שלא היה מקום לשלמו. זאת מן הטעם שההכנסה דווחה בתיק היחיד ועל כן "במקרה שבו היתה לרשויות המס ההזדמנות לבחון את שדווח והן לא עשו כן מטעם כלשהו, נראה כי אין מקום לפתוח את השומה, וגובר עקרון סופיות השומה. במקרה זה על הספק לפעול לטובת הנישום." (פסקה כ"ט לפסק הדין). כמו כן עמדה לנגד עיניו של בית המשפט בהכרעתו זו תכלית מנגנון הניכוי במקור שהינו כלי עזר גבייתי בלבד בעוד שהחבות המהותית במס הינה של העובד כפי שנפסק זה מכבר בעניין הד הקריות (ע"א 438/90).
מההכרעה בעניין טלקום נגזרת לטעמנו המסקנה כי אף בסיטואציה בה חלה התיישנות על דו"ח אישי של עובד בלא שנחתמה פשרה כלשהי, גם אז לא ניתן לדרוש מהמעביד תוספת מס בגין ניכוי במקור בחסר, וזאת ככל והעובד כלל את ההכנסה המדוברת בדו"ח שהוגש. אף בנסיבות שכאלה היתה בידי רשות המיסים האפשרות לשום את ההכנסה בדרך המלך והיא שבחרה להימנע מכך מטעמיה שלה. לפיכך עקרון סופיות השומה הוא המכריע ואין עוד אפשרות לערוך "מקצה שיפורים" באמצעות שומת הניכויים.
יצוין עוד כי ההכרעה בעניין טלקום ניתנה על אף שלכולי עלמא אוצר המדינה יצא נפסד שכן העובד שילם מס בחסר ולמרות זאת נקבע כי החברה המעבידה שילמה מס שלא היה מקום לשלמו. הרי דברים קל וחומר למקום בו שאלת מיסוי הכנסת העובד נתונה במחלוקת משפטית.
נוסיף כי לאמור לעיל ישנן השלכות אף ביחס למקרה בו לא הגיש העובד דו"ח אישי (בין משום שלא היה חייב בכך ובין משום שהתרשל). לטעמנו היות והניכוי הינו אמצעי גביה בלבד, אזי אף בהעדר דו"ח העובד, אין לדרוש מן המעביד בדווקנות השלמת ניכוי לשיעורי מס גבוהים הקבועים בתקנות ככל וברור שלו היה מוגש דו"ח היה משתלם המס בשיעור נמוך יותר ובאופן היוצר החזר בידי העובד. כך למשל, אין כל היגיון לדרוש במסגרת שומת ניכויים ניכוי מס בשיעור 35% מתשלום דמי שכירות כאשר עסקינן במשכיר יחיד שלכל היותר היה משלם מס בשיעור 10% מהמחזור בהתאם להוראות סעיף 122 לפקודה.

סיווג נוסחת החישוב הליניארי החדשה לדירות מגורים מזכות כ"פטור ממס"
מאת: אורית קוך, עו"ד; ערן פיירשטיין, עו"ד; משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

הרפורמה הצפויה במשטר הפטורים ממס שבח, בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, צפויה לשנות משמעותית את מציאות המס המוכרת לנו במכירת דירות מגורים. כבכל רפורמה, צפויים חבלי לידה ואי ודאות בתחילת הדרך. הפעם בחרנו להתמקד בסוגיית סיווג ה"פיצול הלינארי" כפטור ממס, ולא כאפס מס.
השלכה אחת, הינה לאותם מקומות בהם הוראות החוק קובעות כי לא יינתן במכירה "פטור ממס": כך לדוגמה סעיף 72א. שענייננו שלילת פטור לדירה בבניין להשכרה הקובע כי לגבי דירה כזו " לא יחול לגביה פטור ממס או דחיית מס." כך גם בסעיף 49כז. השולל פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בעסקת פינוי – בינוי בתמורה ל"יחידה אחרת". בכל המקרים האלה יחובו הדירות הנמכרות במס שבח לפי החישוב הליניארי הרגיל שטרם תיקון 76 ולא יזכו לשיעור המס המוטב שלפי הנוסחה הליניארית החדשה.
בהקשר זה מעניין דווקא לבחון את נוסחו של סעיף 72ב. ואת השפעת התיקון לחוק עליו. נוסחו של הסעיף קובע כי : "נמכרה בפטור ממס זכות במקרקעין לבעל זכות באיגוד אגב פירוק האיגוד, לפי הוראות סעיף 71 או סעיף 64א1 לפקודה, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין והמוכר, הזכאי לפטור ממס במכירתה לפי הוראות פרק חמישי 1, ביקש פטור, יחויב המוכר, על אף הוראות הפרק האמור, במס כאמור בסעיף קטן (ב)….". יוצא מכאן, שהחיוב במס מופעל רק על בעל מניות מוכר שמבקש פטור לפי סעיף 49 לחוק ואין בסעיף זה מניעה למכור את הדירה בחישוב מס לפי הנוסחה הליניארית החדשה.
השלכה נוספת לסיווג הנוסחה הליניארית החדשה כ"פטור ממס" הינה לצורך ייחוס הפסדים. מוכר הזכאי לקיזוז הפסדים, הפסדיו לא יקוזזו כנגד שבח הפטור ממס שכן ההפסדים מקוזזים רק מהכנסה חייבת.

Our webpage is under upgrade
Our new address is:
Beit Amot Hashkaot (23rd floor)
2 Weizmann st., Tel-Aviv, 6423902 Israel
Telephone: 972-3-6527724
Fax: 972-9-6527725
E-mail: office@zivtax.co.il
אתרנו נמצא בשדרוג
כתובתנו החדשה:
בית אמות השקעות (קומה 23)
רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902
טלפון: 03-6527724
פקס': 03-6527725
דוא"ל: office@zivtax.co.il

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media