על הרפורמה המוצעת בתחום הליכי השומה, גלובס נדל"ן, נובמבר 2010

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו – 2012 שמנסה הממשלה להעביר, גלומה רפורמה בתחום הליכי השומה – הן ביחס לקבוצות רכישה והן ביחס להליכי השומה והגבייה. כפי שהוכרז לאחרונה, ככל הנראה תתווסף לכך גם הצעה לרפורמה בשיעורי מס השבח כהקלה בתקופה הקובעת שנועדה לעודד בניה, אך זו טרם לבשה לבוש של הצעת חוק.

בעבר, עמדנו על ההוראות שעניינן בתחום קבוצות הרכישה כמו גם ביחס לניסיון להטיל חובת ניכוי במקור על רוכשי מקרקעין וזאת בשיעור של 15% מתמורת המכירה, והצגנו את הבעייתיות שבהצעה הקיימת. נבקש להתייחס למספר הצעות נוספות בתחום הליכי השומה.

על פי המוצע, יקוצרו הליכי השומה, באופן הבא: לא ניתן יהיה להגיש עוד הצהרה ללא חישוב, אלא אך ורק הצהרה מפורטת הכוללת שומה עצמית ובה כלל הנתונים. המועד להגשת ההצהרה (המש"ח) יקוצר מ – 50 יום כיום, ל- 25 יום בלבד, לדעתנו פרק זמן בלתי סביר לאור הנטל הנדרש לבצע חישובים, לבחור לעיתים מייצג בענייני מס (שאינו בהכרח עוה"ד של העסקה) וכו'. אנו מקווים כי הוראה זו לא תתקבל כפי שהיא מוצעת ולצדדים לעסקה יינתן פרק זמן הולם בדומה לפרק הזמן כיום.

רשויות מיסוי מקרקעין יחויבו להוציא בתוך 20 יום ממועד הגשת ההצהרה שומה עצמית, המבוססת על הנתונים שהצהיר המוכר, בדומה לשומה העצמית הנוהגת במס הכנסה. בהקשר זה תקוותנו הינה כי אכן יוביל המהלך לייעול ההליכים, וזאת כל עוד אכן יונחו משרדי מיסוי מקרקעין לקלוט את ההצהרה כפי שהיא, לרבות ביחס לניכויים עתידיים גם אם טרם שולמו עד מועד הגשת ההצהרה.

מנהל מיסוי מקרקעין יוכל בתוך 8 חודשים לבדוק את ההצהרה ביתר יסודיות ולהוציא שומה לפי מיטב השפיטה, אך זאת – אך ורק לאחר מתן זכות טיעון לנישום. הנישום יוכל להגיש השגה ועל המנהל יהיה להשיב לה בתוך 8 חודשים (במקום שנה כיום), אם כי ההצעה מתייחסת גם לאפשרות להאריך את פרק הזמן עד שנה.

עוד מוצע להקדים את מועד תשלום המס למועד בו שילם הקונה סכום העולה על 30% מן התמורה במקום 50% כיום, וזאת אף כי השיעור של 50% הינו השיעור המקובל גם מבחינה מסחרית. דרישה נוספת תהיה במסגרת דיווחים על פעולות באיגוד מקרקעין ובמקרה זה מוצע לחייב הגשת מאזן של החברה שמניותיה נמכרות וכן חובת הודעה ע"י האיגוד עצמו (ולא רק ע"י עושי הפעולה בו).

ההצעה כפופה עדיין לקבלת אישור ועדת הכספים של הכנסת וכמובן אישורה בקריאה שנייה ושלישית ע"י מליאת הכנסת, ולהערכתנו בהחלט צפויים עדיין שינויים, עליהם נעמוד בהמשך.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media