על הליכי שומה ודרישת מסמכים, גלובס נדל"ן, מרץ 2011

כידוע, הכוונה המוצהרת ביסוד הרפורמה בהליכי השומה והגביה שעברה לאחרונה כתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין, הינה לקצר את ההליכים וליעלם, תוך תיחום זמני תגובה קצרים יותר. כך לדוגמה, נקבע כי בשונה מהמצב כיום, בו בעת הגשת השגה עומד פרק זמן של 12 חודשים לרשות המנהל ליתן את תשובתו, הרי שבעתיד (אם וככל שתיכנס הרפורמה לתוקף) יקוצר פרק הזמן לכדי 8 חודשים בלבד.

אלא שאליה וקוץ בה. בהתאם לתיקון 70 (שייכנס לתוקף החל מ- 31.3.11) , קיימים שני סייגים העלולים להוביל לסכל את קיצור לוחות הזמנים.

האחד – מתן סמכות למנהל להאריך מטעמים מיוחדים את התקופה האמורה עד לשנה. תקוותנו הינה כי השימוש בסמכות זו ייעשה במשורה בלבד ובמקרים חריגים ביותר.

השני – ההוראה קובעת כי פרק הזמן של 8 חודשים (או שנה) יימדד מיום שנמסרה למשיג הודעת ההשגה או בתוך 30 ימים מיום שאישר המנהל כי המשיג המציא את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר. לא קיימת הוראה המסייגת את המועד בו רשאי המנהל לדרוש את המסמכים ועל כן קיים חשש שהשגות יטופלו לקראת תום התקופה, ורק במועד זה יידרשו מסמכים נוספים, ולעיתים אף מסמכים רבים אשר המצאתם עשויה לארוך פרק זמן. מעבר לכך, על המנהל לאשר שאכן הומצאו כל המסמכים, ולאור כלל האמור לעיל קיים חשש שהדבר יוביל לעיכוב נוסף במתן ההשגה, אף מעבר למצב הדברים היום.

ואכן, רק לאחרונה נדון בביה"מ מקרה בו טען מנהל מיסוי מקרקעין כי הגיש דרישת מסמכים שלא נענתה ע"י העורר. באותו מקרה (ו"ע 32695-12-09 רם פרייס), הגיש העורר שומה עצמית בגין רכישת דירת מגורים. המנהל לא קיבל אותה (בטענה כי המבנה אינו דירת מגורים) והוציא שומה. העורר הגיש השגה במועד ולאחר שנה ויום שוחח נציג המנהל בטלפון עם ב"כ העוררים וביקש לברר מה עלה בפנייתו לקבל מסמכים הנוגעים לעסקה. העורר טען כי לא קיבל כל דרישה כאמור, וטענת המנהל לפיה לא נענתה דרישת המסמכים נדחתה ע"י ועדת הערר בשני נימוקים עיקריים: האחד, המנהל מודה כי דרישת המסמכים נשלחה בדואר רגיל ולא בדואר רשום, כמתבקש על פי סעיף 109 לחוק הדן במסירה בין ידנית או בדואר רשום. שנית, שיחת הבירור של נציג ממשרדו של המשיב עם העורר נעשתה לאחר חלוף שנה ויום ממועד הגשת ההשגה, כך שבכל מקרה חלף פרק הזמן העומד לרשות המנהל להשיב להשגה ועל כן יש לקבל אותה. לדעתנו, ניתן להסיק מפסק הדין שבכל מקרה, ואף אילו היתה מוכחת דרישת המסמכים, בהיעדר מענה להשגה בתוך שנה היתה היא מתקבלת. כאמור, בתיקון 70 נעשה שינוי של מצב דברים זה, ומכאן החשש לעתיד.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media