על הון תמורות עתידיות למועד העסקה כפי שנקבע לצרכי מס; האם קיימת חובת דיווח על חלוקות מנאמנות יוצר תושב חוץ שיבוצעו עד סוף השנה?

מבזק ללקוחות ועמיתי זיו שרון ושות' עורכי דין מס' 44
26.12.2013
על הוון תמורות עתידיות למועד העסקה כפי שנקבע לצרכי מס
מאת: זיו שרון, עו"ד; חיים אבישר, עו"ד (חשבונאות); משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

בפסק הדין שניתן לפני מספר ימים בעניין ו"ע 33596-09-12, מידטאון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב (להלן: "עניין מידטאון"), נדונה בין היתר השאלה האם לצורך קביעת שווי המכירה בעסקת מקרקעין יש להביא בחשבון תשלומים עתידיים בערכם הנומינאלי או שמא להוון אותם ליום המכירה מה שיקטין כמובן את תמורת הממכר.
שורש הבעיה נעוץ בהיצמדות חוק מיסוי מקרקעין ליום חתימת חוזה המכר באופן שככלל יום החתימה הוא מועד אירוע המס זאת אף אם המדובר בחוזה עם תנאי מתלה שטרם קיבל תוקף מחייב (עפ"י פסיקת בימ"ש העליון בעניין אלדר שרון), ואף אם תמורת הממכר כולה הועברה לידי המוכר לאחר זמן רב או לחילופין שולמה לשיעורין על פני תקופה ארוכה. לא זו אף זו, ככל שהמוכר מבקש לדחות את מועד תשלום חוב המס למועד קבלת התמורה, נושא החוב הפרשי הצמדה וריבית כבר מיום החתימה.
מחלוקות דומות בדבר הזכות להוון תקבולים עתידיים ליום חתימת חוזה המכר מתעוררות גם במישור מס הכנסה בדיונים למול פקידי השומה השונים, וזאת בכל הנוגע למכירת נכסי הון שאינם מהווים זכויות במקרקעין (בד"כ ביחס לעסקאות למכירת מניותיהן של חברות שאינן איגודי מקרקעין).
בעניין מידטאון נקבע כי ככל והצדדים לחוזה לא גילו דעתם מפורשות כי התמורה שבהסכם המכר מגלמת בתוכה רכיב מימוני, תקבע התמורה בערכים נומינאליים וללא היוון.
עם כל הכבוד הראוי, אנו סבורים כי רכיב המימון הינו אינהרנטי לעסקה בה התמורה משתלמת באיחור או במספר תשלומים ואין מקום להטיל חובת הוכחה על נישומים כי מרכיב זה נלקח בחשבון. מושכל יסוד בתורת המימון הינו כי ערכו של תשלום שיועבר בנקודה כלשהי בעתיד, שווה בהווה הרבה פחות, וכי על מנת לעמוד על שוויו הריאלי של אותו תשלום עתידי במשקפי היום, יש להוונו בהתאם להלוואה ברמת סיכון דומה. הלא כל מוכר בר דעת לוקח בחשבון בעת המו"מ על גובה התמורה את עיתוי קבלתה מידי הקונה.
אמנם לאור הנסיבות בעניין מידטאון ייתכן והיה מקום לקביעת שווי המכירה בערכים נומינאליים, שכן בחוזה נקבעה ב"רחל ביתך הקטנה" התייחסות לאפשרות הקדמת התשלומים העתידיים מבלי שנקבעה הקטנת סכום התמורה, אולם מכך ניתן לגזור לכל היותר כי ככל וגילה הנישום דעתו בדבר היעדר קיומו רכיב מימוני תחושב התמורה באופן נומינאלי.
רוצה לומר כי כאשר ההסכם "שותק" חזקה לטעמנו כי הוא כולל בחובו רכיב מימוני ואין צורך בגילוי דעת חיובי בדבר קיומו על מנת להוון את התמורה לערכי מועד אירוע המס.

האם קיימת חובת דיווח על חלוקות מנאמנות יוצר תושב חוץ שיבוצעו עד סוף השנה?
מאת: זיו שרון, עו"ד; יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח); משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

במבזקינו הקודמים (ניוזלטר מס' 34; ניוזלטר מס' 35; ניוזלטר מס' 43) עמדנו על השינויים הצפויים בנושא מיסוי הנאמנויות במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").
כידוע, עד לתיקון 197 לפקודה לא היתה קימת חובה ברורה על דיווח ביחס לחלוקות במזומן (לא בשווה כסף) מנאמנות יוצר תושב חוץ. במסגרת הדין שקדם לתיקון 197 לפקודה קבע סעיף 75טז3(א) לפקודה, כי נהנה תושב ישראל שקיבל מנאמן בחלוקה נכס שאינו כסף, גם אם החלוקה פטורה ממס, חייב בהגשת הודעה למנהל אלא אם חלה עליו חובה להגיש דוח לפי סעיף 131 לפקודה שאז הדיווח יהיה במסגרת הדוח.
מהאמור בסעיף 75טז(3)(א) עלה, כי כל עוד החלוקות לנהנות בנאמנות, בוצעו בכסף (ולא בשווה כסף) אין חובת דיווח על החלוקה, מאחר שעסקינן בנאמנות יוצר תושב חוץ. תקנה 5א לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח – 1988 (להלן: "התקנות") קבעה, כי לא יחול פטור מהגשת דין וחשבון על יחיד תושב ישראל שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים, גם אם הוא פטור ממס.
עוד בטרם תיקון 197 סברנו, כי מאחר שחקיקה ראשית גוברת על חקיקת משנה והוראת החקיקה הראשית ברורות דיין ואין בענייננו "לקונה" שיש להשלימה בחקיקה משנה, הרי שלתקנה 5א לתקנות אין תוקף והיא בטלה הלכה למעשה מאחר שהחקיקה הראשית אינה מחייבת דיווח על חלוקות במזומן שהן חלוקות פטורות.
במסגרת תיקון 197 לפקודה נחקק סעיף 131(5ב)(5) הקובע, כי חלה חובת דיווח של דוח שנתי לרשויות המס אף על נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל. יצוין, כי אלא אם צויין אחרת יום התחילה של תיקון 197 לפקודה הוא ה-1/8/13 ולכן סעיף 131(5) הוא לכאורה בתוקף.
עם זאת, הוראות התחילה והתחולה ביחס לנאמנויות קובעות, כי הוראות פרק הנאמנויות, כנוסחו לאחר תיקון 197, יחולו גם על נאמנות שהוקמה לפני 1 בינואר 2014, לגבי הכנסות הנאמן שהופקו או שנצמחו ביום 1 בינואר 2014 ואילך. משילוב הוראות התחילה והתחולה יוצא שסעיף 75טז(3)(א) לפקודה שקבע, כי יש לדווח רק על חלוקות בשווה כסף עדיין "חי וקיים" עד לסוף שנת 2013.
לנוכח החופזה שבהעברת תיקון 197 לפקודה והעובדה שסעיף 131(5ב) לא הוקרא מחדש במסגרת ישיבת ועדת הכספים ביום 14/7/13 שאישרה את הנוסח המתוקן של פרק הנאמנויות לרבות דחית התחולה המהותית ליום 1/1/14 אנו סבורים, כי לא חלה חובה חוקית לדיווח על חלוקות פטורות ממס מנאמנויות יוצר תושב חוץ שתבוצענה עד ה-31/12/13.

בהזדמנות זו נבקש לאחל ללקוחותינו ועמיתינו שנת מס טובה!!!

Our webpage is under upgrade
Our new address is:
Beit Amot Hashkaot (23rd floor)
2 Weizmann st., Tel-Aviv, 6423902
Telephone: 972-3-6527724
Fax: 972-9-6527725
E-mail: office@zivtax.co.il
אתרנו נמצא בשדרוג
כתובתנו החדשה:
בית אמות השקעות (קומה 23)
רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902
טלפון: 03-6527724
פקס': 03-6527725
דוא"ל: office@zivtax.co.il

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media