סנקציות בגין איחור בהגשת דיווחים, גלובס נדל"ן, מאי 2012

החל מיום 31.3.2011 ובעקבות תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין, קוצר פרק הזמן להגשת דיווחים (מש"ח) למשרדי מיסוי מקרקעין מ – 50 יום ל – 40 יום. במקביל, תוקן סעיף 94א שעניינו קנסות על איחור בדיווח. קודם לתיקון קבע הסעיף קנס בשיעור של 1.5% מהמס לכל שבועיים איחור. כפועל יוצא, נישומים שהגישו דיווחים באיחור (בין במודע ובין שלא במודע), נחשפו לקנסות אדירים, שעלו לעיתים על מלוא הרווח מהעסקה. מנגד, במקרים בהם לא היתה חבות מס בעסקה (כדוגמת מכירת דירת מגורים בפטור ממס שבח), התוצאה המעשית היתה היעדר קנס כלל.

בעקבות התיקון נקבעו קנסות קצובים העומדים כיום (החל מ – 16.1.2012) על סכום של 260 ₪ לכל שבועיים איחור בהגשת הצהרות (מש"ח או הודעה על הפסקת תנאי הדוחה את תשלום המס), ועל סכום של 210 ₪ ביחס לאיחורים בהגשת הצהרות שלא כרוכה בהם בד"כ חבות במס (הודעה על נאמנות, הודעות על הקצאה באיגוד מקרקעין). עוד נקבע במפורש כי המנהל רשאי לפטור מתשלום הקנס אם הוכח להנחת דעתו שהאיחור היה מנסיבות מוצדקות.

חשוב לדעת כי איחור בהגשת הצהרה על קניה/מכירה או פעולה באיגוד מקרקעין עלולה להיחשב גם כעבירה מינהלית הכפופה לקנס מינהלי. קנס זה הינו בשיעור של 5% מהמס המגיע במקרה של חבות במס, או 0.2% משווי הזכות שנמכרה (ועד 26,100 ₪) במקרה בו המאחר פטור ממס.

נושא זה הובהר לאחרונה במסגרת הוראת ביצוע 6/2012 שפורסמה ביום 30.4. ההוראה מרכזת את הנהלים להפעלת חוק העבירות המינהלות על עבירות מס שונות (רובן בתחום מס הכנסה), וקובעת קריטריונים ביחס להחלטה אם להטיל קנס מינהלי וכיצד לעשות כן. כך, נקבע שהטלת הקנס תיעשה רק לאחר זכות שימוע שתינתן לנישום. עוד נקבע כי יישקל ויתור על קנס מינהלי במקרים שבהם הסיר הנישום את המחדל במהירות יחסית (ולו לאחר קבלת התראה). כך גם במקרים בהם סכום המס בשומת מקרקעין נמוך מ – 10,000 ₪, או ששווי העסקה נמוך מ – 250,000 ₪ לגבי מי שפטור ממס וכן בהתקיים נסיבות מקילות אישיות.

מאידך גיסא, במקרים חמורים, ניתן יהיה להגיש כתב אישום במקום להטיל קנס מינהלי. במסגרת זו מונה ההוראה נסיבות כגון נישום החוזר ועובר עבירות מינהליות, קיום עבירה חמורה במיוחד, בעלי מקצוע כגון עו"ד, רו"ח ויועצי מס המבצעים עבירות במסגרת תפקידם או מקרים אחרים בהם קיים צורך בהרתעה מיוחדת.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media