מתי יוכל המנהל להפחית את שווי הרכישה בשומת מס השבח – עקרון ההסתמכות מול עקרון רצף המס, גלובס נדל"ן, יולי 2011

פס"ד חדש, ו"ע 32573-10-10, מ.ח. (מוני) להשקעות ונכסים בע"מ עסק בשינוי רטרואקטיבי של שומת מס שבח. בפסה"ד נידון ערר על החלטה לתיקון שווי הרכישה של המוכרת בשומת מס השבח. התיקון נעשה מכוח סעיף 85 לחוק, בעקבות פס"ד דין בערר שהוגש ע"י המוכרת לעוררת בו נקבעה הפחתת שווי המכירה למוכרת. העוררת עצמה לא ערערה על שווי הרכישה בשומת מס הרכישה שלה.

בענייננו, נקבע שבדין תיקן המנהל את שווי הרכישה בשומת מס השבח של העוררת בהתאם לשווי במס שבח שנקבע למוכרת לה. הועדה ביכרה את אינטרס רציפות המס על פני אינטרס ההסתמכות של הנישום ועל פני עקרון סופיות ההחלטה המנהלית.

כפי שציינה הועדה עצמה החלטתה מנוגדת לפס"ד נתיבי אילון, בו בנסיבות דומות התקבלה עמדת העוררת, בהעדפת הסתמכות הנישום ע"פ עקרון רציפות המס. בענייננו חרף הפסיקה המנוגדת העדיפה הועדה את רציפות המס.

עמדות מנוגדות אלו של ועדות הערר מעלה שוב את השאלה מה גובר בהקשר של תיקון שומה עקרון ההסתמכות או עקרון רציפות המס, והאם ניתן להצביע מתי על המנהל להימנע מתיקון שווי הרכישה בשומת מס השבח?

לטעמנו, הגם שבעניין מוני לא אובחנו המקרים זה מזה, קיימים שני הבדלים עובדתיים מהותיים בין פסקי הדין המובילים לתוצאות השונות בפסקי הדין שבכוחם להוות אבן בוחן לעתיד.

ראשית, בניגוד לעניין מוני, בעניין נתיבי אילון חלפו יותר מארבע שנים מעת הוצאת שומת מס הרכישה. בנסיבות אלו שאף בוטאו במפורש באותו עניין, עקרון ההסתמכות של הנישום המעוגן בהגבלת השנים בסעיף 85 לחוק, גובר על עקרון רצף המס מקום בו מדובר בתיקון שווי רכישה לצורך שומת מס שבח לאחר חלוף ארבע שנים מהוצאת שומת מס הרכישה.

הבדל נוסף בין המקרים כרוך בהתנהלות המנהל בהליכי השומה. בעניין מוני מיד לאחר פסק הדין בשומת מס השבח של המוכרת לעוררת תיקן המנהל את שומות מס הרכישה והשבח שהוצאו לעוררת. לעומת זאת בעניין נתיבי אילון המנהל הפחית את השווי בשומת מס השבח למוכרת ולא עשה כן ביחס לשווי בשומת מס הרכישה לרוכשת. קבלת תיקון השומה בעניין נתיבי אילון הייתה יוצרת מצב בו חוטא (המנהל) יוצא נשכר כשבהפחתת השווי למס רכישה לא מיהר המנהל לתקן את השומה ואילו כשדובר בשומת השבח גילה המנהל חריצות רבה.

נציין כי בעניין אוניברסיטת בר-אילן נדחה הערעור שביקש שווי רכישה גבוה בשומת מס השבח, מאחר וביחס לשומת מס הרכישה המערערת "מילאה פיה מים" ונקבע עקרון של מניעות. ראוי כי עקרון המניעות יחול אף ביתר שאת על המנהל, ומקום בו נמנע המנהל מהפחתת שווי בשומת מס הרכישה יהיה המנהל מנוע מתיקון השומה ביחס לשווי הרכישה בשומת מס שבח עתידית.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media