מע"מ בסיחור אופציה במקרקעין, גלובס נדל"ן, יולי 2010

ביום עיון של לשכת עורכי הדין בעקבות פרסום מסקנות ועדת רשות המיסים לעניין קבוצות הרכישה העלתה נציבת מס הכנסה לשעבר עו"ד טלי אלדר ירון את הסוגיה של היבטי מע"מ בסיחור אופציה במקרקעין כסוגיה שהועדה לא דנה בה. ננסה להציג להלן את עמדתנו בסוגיה.

דמי סיחור האופציה לבעל האופציה מהווים מבחינת רוכשי הקרקע חלק מהמחיר אותו הם משלמים בגין רכישת הקרקע. עולה השאלה האם היום (עוד לפני תיקוני החקיקה המוצעים) כאשר ככלל אין מע"מ ביחסי רוכשים – בעלי הקרקע כותבי האופציה, יחול חיוב במע"מ בגין סיחור האופציה. למרות שיש הסבורים שמדובר בעסקה לצרכי מע"מ כמכירה של זכות במקרקעין ע"י עוסק, לדעתנו זהו אינו בהכרח המצב.

ראשית, בפסק דין ישן (ע"ש 48/87 חברת חלקות 82,83,84,85 בגוש 18168 נ' מנהל מע"מ), נקבע כי זכות במקרקעין לצרכי מע"מ יכולה להיות באופייה רק זכות קניינית. הגם שפה"ד ע"ש 1499/93 דרור מרלי נ' מנהל מס ערך מוסף, קבע שזכות במקרקעין לצרכי מע"מ רחבה מזכות במקרקעין לצרכי חוק מיסוי מקרקעין, הרי ש שהרחבה זו, שעסקה בזכות שכירות לתקופה קצרה, אינה בהכרח מתגברת על האמור בפה"ד בעניין חברת חלקות הנ"ל.

יתר על כן, ייתכן שהפטור במיסוי מקרקעין לפי סעיף 49י, המעביר את החיוב במס למס הכנסה במקום למיסוי מקרקעין משפיע אף הוא על סיווגה של האופציה כזכות שאיננה ב-"מקרקעין".

ככל שאין המדובר במקרקעין, ניתן לטעון שבשל אלמנט הסחרות הטבוע באופציה הייחודית, הרי שכלל איננה מהווה "נכס" לצרכי מע"מ כיוון שהמדובר במסמך סחיר.

אפילו אין הדבר כך, ויש לראות באופציה מקרקעין ובסיחורה מכר, עדיין לא ברור שמתקיימת הגדרת "עיסקה" בחוק מע"מ שהינה הבסיס לחיוב. כך, אם וככל שמסחר האופציה עוסק בסיחור אופציות או בתחום קשור, מן הסתם ניתן לטעון לחיובו במע"מ על דמי הסיחור (ובמקביל יהיה זכאי לקזז מס תשומות ככל ששילם על אופציה שסוחרה לו).

לעומת זאת ככל שהמדובר במי שעושה עיסקה חד פעמית ומסחר אופציה, ובמיוחד אם הוא מסחר אותה כמיקשה אחת, לא בהכרח מתקיימת עיסקה, גם אם מתקיימים היסודות האחרים (מכר ומקרקעין). הסיחור עשוי איפוא להיחשב כהסכם בין פרטיים שאיננו חייב במע"מ ע"י מי מהצדדים.

חיזוק לגישה זו ניתן למצוא בהוראות פרק האופציות במיסוי מקרקעין, אשר מעניק את הפטור ממס שבח וקובע כי החיוב במס יהיה או על פי חלק ב לפקודת מס הכנסה העוסק במיסוי פירותי או על פי חלק ה לפקודה העוסק במיסוי הוני. דהינו המחוקק היה מודע לכך כי חלק מעיסקאות האופציה הן הוניות בטבען ואינן כחלק מפעילות עסקית. סבורנו כי בכל מקרה בעיסקאות ההוניות לא מוטל חיוב נוסף במע"מ, מעבר לחיוב במס רווח הון.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media