מהו מועד המכירה- לאור פסק הדין בעניין דוידוף, גלובס נדל"ן, אוקטובר 2010

בימים אלו ניתן פסק דינה של ועדת הערר בתל אביב בעניין וע' 1460/05 ד.דוידוף הנדסה ובניין בע"מ ( להלן עניין דוידוף, אחד מפסקי הדין האחרונים עליו חתם השופט בדימוס בן שלמה ז"ל.

ב-29 בדצמבר 1999 נחתם זכרון דברים למכירת קומת משרדים ג' בבניין שבונה המוכרת. כן נקבע בהסכם כי ככל שבתוך 10 ימים לא ייחתם הסכם מפורט יראוהו הצדדים כבטל ומבוטל.

הסכם מפורט נחתם כחודש לאחר מכן ב-25.1.2000 בו צפו הצדדים גידול במספר הקומות במצגים שביניהם. שבועיים לאחר מכן ניתנה הסכמת המוכרת כי ככל שהקונות תרצינה וככל שיגדל מספר הקומות יוכלו הקונות להחליף ללא תוספת תמורה את הממכר לקומה ה'. שנתיים מאוחר ב-25.12.2001 נחתם הסכם מתקן בו הוחלף הממכר מקומה ג' לקומה ה'

פסק הדין עוסק בשאלת יום המכירה בהקשר הפרקטי של תחולת החבות במס מכירה הכל בנסיבות של החלפת מיקום בפרוייקט, נושא עליו קיימת הוראת ביצוע 20/97 אשר הוסכם על ידי מנהל מס שבח להפעילה ולדחות את יום העיסקה, אך לא בכך התמקדה הועדה.

ככל שיום המכירת כטענת העוררת ב-1999 בחתימת הזכ"ד, הנפקות הינה היעדר חבות במס מכירה שטרם נכנס לתוקף. וככל שדצמבר 2001 כטענת המשיב קיימת חבות במס מכירה. ועדת הערר ע"י צבי פרידמן קיבלה את עמדת המנהל, וקבעה כי זכרון הדברים פג תוקפו בתוך 10 ימים. הועדה קבעה כי זכרון הדברים עצמו אינו בגדר חוזה מחייב בהיעדר גמירות דעת ביחס לנשוא ההסכם הסופי שכלל לא הוסכם והוזכר בו, ובשל העובדה כי כל צד יכול היה לסגת ממנו בהיעדר סנקציה לגביו. כמו כן קבעה הועדה כי התמורה הסופית ומושא המכר אינם זהים. הנמקה הנוספת הינה היעדר יכולת אכיפה לזכרון הדברים.

הנמקות אלו לדחיית הערר מהוות לטעם הכותבים ניצחון פירוס מבחינת המנהל בהשלכות הרוחב שלהן. לאור פסק הדין מעמדו המחייב של זכרון הדברים הפך להיות פגיע ביותר, ולמעשה גישת הועדה נותנת פתח להימלטות מדיווחים על ידי צדדים בהסכמות הראשוניות שביניהם ובלבד שיעמדו בכללים שנקבעו בפסק הדין. ההחלטה מנוגדת לקו הכללי האופייני למיסוי מקרקעין והמופיע גם במש"חים חובה להעביר למנהל כל התקשרות שהיא ולו מקדמית שבין הצדדים.

למותר לציין כי פסק הדין מערער מכאן ואילך את הטלת קנס אי ההצהרה הדרקוני על ידי המנהל על צדדים לעיסקאות אשר יוכלו להיתלות בפסק הדין לפיו לא כל התקשרות עולה כדי מכירת זכות במקרקעין ולכן אינה חייבת דיווח.

פסק הדין עומד בסתירה לפסק דין שניתן באותו יום בהרכב אחר של הועדה בעניין זיידנבייבר, בו, למרות חידושי הסכם לאחר פקיעת, לא ראו הועדה והמנהל את תאריך המכירה כנדחה לחידוש האחרון.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media