השינויים הצפויים במיסוי איגודי מקרקעין, גלובס נדל"ן, נובמבר 2011

בתחילת החודש הנוכחי פורסם תזכיר החוק שיזמה הממשלה על מנת ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסים. התזכיר מכונה תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים), ובכוונת הממשלה לקדם הפיכתו לחוק במהירות.

כזכור, המליצה ועדת טרכטנברג להעלות את שיעורי מס ההכנסה העליונים ל – 48%, להטיל מס בשיעור של 2% על הכנסות חייבות שהינן מעל מיליון ₪ (היטל בגין הכנסות גבוהות – שיחול על כל סוגי ההכנסה), וכן להעלות את המס על הכנסות מהון (רווחי הון, ריבית, דיבידנד) ב – 5%.

הוראה דומה אמורה לחול לכאורה גם ביחס לשיעורי מס השבח על יחידים, תוך העלאה משיעור של 20% כיום, לשיעור של 25%. אלו אכן ככלל הוראות תזכיר החוק ביחס למכירת זכויות במקרקעין, תוך שהעלאת המס על רווחי הון ושבח היא מדורגת, דהיינו שיעורי המס יעלו בהתאם לתקופות היחסיות של החזקת הנכס (לפני 7.11.2001 מס שולי, בין 7.11.2001 ל – 31.12.2011 20%, והחל מ – 1.1.2012 25%). לא נדון במסגרת טור זה בכלל ההצעות לתיקונים בחוק מיסוי מקרקעין, אלא נבקש להתמקד ביחס לתיקון הנוגע למכירת מניות באיגודי מקרקעין, כאשר על פי המוצע העלאת המס תהיה גבוהה במיוחד:

כיום, שיעור המס על מכירת מניות באיגוד מקרקעין הינו 20%. שיעור מס זה חל בלא תלות בשיעור ההחזקה במניות. זאת, להבדיל ממניות רגילות (שאינן באיגודי מקרקעין) שם שיעור המס הינו 20% ועולה ל – 25% כאשר המוכר הינו בעל מניות מהותי (דהיינו מחזיק בשיעור של מעל 10% מהזכויות בחברה שמניותיה נמכרות).

כעת, במסגרת התיקון – מוצע לקבוע כי שיעור המס על מכירת מניות באיגוד מקרקעין ע"י בעל מניות מהותי יעלה מ – 20% ל – 30%. דהיינו במקום העלאה של 5%, מוצע להעלות את השיעור ב – 10%. זאת ועוד, לאור היטל הכנסות גבוהות, העלאת שיעורי המס עשויה להגיע אף ל – 32%, העלאה של 60% בשיעור המס!

לא לכך כיוונה ועדת טרכטנברג, והמלצה כאמור אינה מופיעה באף אחת מהמלצותיה. התזכיר מנסה "לרכוב" על ההמלצות תוך הוספת תיקון חקיקה המשווה בין מיסוי הרווח על מכירת מניות רגילות ועל מניות באיגוד מקרקעין. אלא שאין מקום להשוואה כאמור, שכן על עסקאות במניות באיגודי מקרקעין חל בנוסף גם מס רכישה בשיעור של 5% ממלוא הסכום, מס שאינו מוטל במקרה של מניות רגילות. העלאת המס בשיעורים כה גבוהים, ובניגוד להמלצות, לא רק שאינה מוצדקת, אלא שהיא אף עלולה לפגוע בביצוע עסקאות נדל"ן במשק, ובכך לפגוע גם במטרה מוצהרת אחרת של ייזום עסקאות בנייה למגורים. אנו מקווים כי במסגרת הליכי החקיקה, תבוטל גזירה זו, ואנו נעדכן בהקשר זה.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media