הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ב-2012 טיפול ב- "רווחים הכלואים"

מבזק ללקוחות ועמיתי זיו שרון ושות' עורכי דין מס' 30 11.8.2012

לאחרונה הצטרף למשרדנו רו"ח (משפטן) חליל חלילי, אשר הגיע מפירמת רואי החשבון סומך–חייקין (KPMG). בעבר היה חליל חלילי מפקח במחלקת חוקי עידוד בחטיבה המקצועית ברשות המיסים. חליל חלילי אמור לתת חיזוק לתחום חוקי העידוד והמדען הראשי במשרדנו, כמו גם בתחומי מס נוספים.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ב-2012
טיפול ב- "רווחים הכלואים"

מאת: חליל חלילי, רו"ח (משפטן) ; משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

בשנת 2011 נכנס לתוקפו תיקון מס' 68 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "חוק העידוד"), אשר ביטל את מסלול הפטור וקבע במקומו שיעורי מס מופחתים (15%- 6% תלוי במיקום המפעל ובשנת המס). טרם התיקון, נקבע בחוק העידוד כי חברות העומדות בתנאי החוק זכאיות לפטור ממס בגין הכנסתן החייבת, כולה או חלקה, למשך מספר שנים, תלוי במיקום המפעל (שנתיים באזור אחר, 6 שנים באזור פיתוח ב' ו- 10 שנים באזור פיתוח א').

יחד עם זאת, בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה פטורה, תהיה חייבת החברה, בשנת המס שבה חולק הדיבידנד, במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק, בשיעור מס החברות המופחת שהייתה חייבת בו, אילולא הפטור, בשנה שבה הופקה ההכנסה, בהתאם לסעיף 47 לחוק העידוד. למשל, אם שיעור השקעת החוץ בשנת הפקת ההכנסה הפטורה היה נמוך מ- 49%, שיעור מס החברות החל על סכום הדיבידנד המחולק הינו 25%. אם שיעור השקעת החוץ אינו פוחת מ- 90%, שיעור מס החברות החל על הדיבידנד הינו 10%.

ביום 6.8.2012 פורסמה הצעת חוק המעניקה הטבת מס במטרה לעודד חברות לחלק רווחים פטורים, שעד כה נמנעו מחלוקתן. בהצעת החוק מוצע לחייב הכנסה פטורה מכוח חוק העידוד, בשיעור מס מוטב, וזאת תוך שנה מיום פרסומו של חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ב-2012.

המס המוטב ייקבע בהתאם לחלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר (להלן: "ההכנסה הצבורה הנבחרת"), ביחס לכלל ההכנסה הפטורה של החברה, שנצברה עד ליום 31 בדצמבר 2011 (להלן: "ההכנסה הצבורה"). ככל שהחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה הפטורה, כך תגדל הטבת המס. הטבת המס נעה בין 40% לבין 70% משיעור מס החברות המופחת (25%-10%), אך לא פחות מ-6% דה-פקטו.

חלוקת דיבידנד מההכנסה הצבורה הנבחרת כאמור, לא תהיה חייבת במס חברות. לא נקבעה בהצעת החוק מגבלת זמן לחלוקה בפועל של ההכנסה הצבורה הנבחרת. לעומת זאת, על הכנסות פטורות שלא ישולם עליהן מס לפי הצעת החוק, ישולם בעתיד מס חברות בשיעורים ובמועדים הקבועים בסעיף 47 לחוק העידוד.

על דיבידנד תחול חבות מס בשיעור של 15% בידי המקבל. נציין כי אם החברה בקשה לעבור לתחולת תיקון מס' 68 לחוק העידוד לפני מועד חלוקת דיבידנד מהכנסתה הצבורה הנבחרת שנוכה ממנה מס מוטב בהתאם להוראות התיקון תהא פטורה ממס בידי בעלי מניות שהם חברות תושבות ישראל.

חברה שבחרה לשלם מס חברות מוטב על הכנסה צבורה נבחרת תשלם את המס כאמור בתוך 30 ימים מיום מתן ההודעה לרשות המסים על בחירתה זו.
במסגרת הצעת החוק בוטל תנאי נוסף שהופיע בתזכיר החוק לפיו נדרש היה כי החברה תשקיע במהלך 5 שנים בנכסים יצרניים או במחקר ופיתוח או בהעסקת עובדים חדשים, שנוספו החל משנת 2012, בהיקף מסוים, אשר אי עמידה בו עשויה היתה לגרור תשלום מס נוסף.

להלן דוגמא מספרית להמחשת המוצע בהצעת החוק:

חברה צברה רווחים פטורים בסך 1,000 מ' ₪ עד לתום שנת 2011. החברה מבקשה להפשיר לחלוקה סך של 400 מ' ₪. כלומר יחס ההפשרה הינו 40%. בהנחה ששיעור השקעת החוץ נמוך מ- 49%, שיעור המס המוטב החל על ההכנסה הצבורה הנבחרת הינו:

[ (30% + 30%*40%) – 1 ] * 25% = 14.5%

יחס הפשרה מס חברות מס מוטב

כדי להפשיר הכנסה צבורה נבחרת בסך 400 מ' ₪ על החברה לשלם מס מוטב בסך
58 מ' ₪ = 14.5% * 400 מ' ₪ ולחסוך 42 מ' ₪

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media