הפיכה לחברה משפחתית של חברה בעלת עודפים מאושרים לפי חוק עידוד השקעות; "חברות ארנק" – חקיקה צפויה לשנת 2014

מבזק ללקוחות ועמיתי זיו שרון ושות' עורכי דין מס' 43
8.12.2013
הפיכה לחברה משפחתית של חברה בעלת עודפים מאושרים לפי חוק עידוד השקעות הון
מאת: זיו שרון, עו"ד; גיא בר-און, עו"ד (רו"ח); משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

כידוע, תיקון 197 לפקודת מס הכנסה חולל מהפכה בנושא מיסוי חברות משפחתיות, כאשר אחת ממטרותיו הייתה למנוע תכנוני מס שונים שבוצעו בעבר. בין השאר נקבע, כי החל מתיקון החוק חברה משפחתית תוכל להיות מוגדרת ככזו – רק אם ביקשה להיחשב כחברה משפחתית שלושה חודשים מיום התאגדותה.
הוראות המעבר שנקבעו עם תיקון החוק מאפשרות לחברות קיימות שעמדו בתנאי החוק לפני התיקון, לבקש עד יום 1.12.2013 להיחשב כמשפחתיות, אולם קובעות כי :
"יראו את כל העודפים שאילו היו מחולקים כדיבידנד היו חייבים במס לפי סעיף 125ב שנצברו בחברה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) (בסעיף קטן זה – יום הסיום) כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות;"
יש לשים לב כי העודפים בהם מדובר הם אך ורק עודפים אשר בעת חלוקתם יחול סעיף 125ב לפקודה (שיעור המס על דיבידנד).
לכן, לטעמנו, אם למשל מדובר ברווחים שמקורם ברווחי מפעל מאושר אין תחולה להוראה, מאחר והדיבידנד איננו חייב במס מכוח סעיף 125ב, אלא מכוח סעיף 47(ב), 51ב או 51יח' לחוק העידוד.
המסקנה הינה כי חברה שבעבר נהנתה מהטבות חוק עידוד ונצברו בה רווחים מאושרים שטרם חולקו, רשאית להפוך למשפחתית על פי הוראות המעבר, מבלי שבעלי המניות או החברה ידרשו לשלם מס, כאילו חולקו אותם עודפים.
נציין, כי במקרים רבים ישנם יתרונות לסיווג כחברה משפחתית גם לאחר תיקון החוק.

"חברות ארנק" – חקיקה צפויה לשנת 2014
צפו בעו"ד זיו שרון בראיון לערוץ המסים עם רו"ח אלישע סער. החקיקה צפויה למסות דיבידנדים רעיוניים שטרם חולקו. החמרת המיסוי צפויה לחול על חברות שכירים, חברות בעלי מקצועות חופשיים וחברות אחזקה.

האם חייבים תושבים חוזרים וותיקים או עולים חדשים לדווח על חלוקות מנאמנות?
מאת: זיו שרון, עו"ד; יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח); משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

במבזקינו הקודמים (ניוזלטר מס' 34, ניוזלטר מס' 35), עמדנו על השינויים הצפויים בנושא מיסוי הנאמנויות במסגרת חוק ההסדרים (המכונה חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, (להלן: "החוק")).
כידוע במסגרת תיקון 168 זוכים תושבים חוזרים וותיקים ועולים חדשים להטבות מס הקבועות בסעיף 14 לפקודה הכוללות פטור ממס ביחס להכנסות פירותיות בחו"ל והכנסות פירותיות מנכסים בחו"ל (בין שנרכשו לפני או אחרי חזרתם/עלייתם במהלך עשר שנות ההטבה), וכן פטור ממס רווחי הון בגין נכסים בחו"ל לתקופה של עשר שנים.
סעיף 134ב לפקודה קובע פטור מחבות דיווח על הכנסות פטורות לאוכלוסיה זו. במסגרת התיקון שבוצע במסגרת החוק לגבי מיסוי נאמנויות, סעיפים קטנים (ז) ו-(ח) בסעיף 75ח1 לפקודה קובעים, כי אם כל הנהנים בנאמנות הם תושבים חוזרים ותיקים או עולים חדשים, כי אז יחולו על הכנסת הנאמן ההטבות הקבועות בסעיפים 14 ו-97 לפקודה.
במלים אחרות, הנאמנות תהיה פטורה ממס ביחס להכנסות השוטפות וביחס לחלוקה לנהנים. סעיף 131(5) לפקודה, אשר תוקן במסגרת החוק קובע, כי חובת הדיווח תוטל על "נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל".
בהקשר זה עלתה השאלה האם חרף הפטור המהותי ממס חייבים תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים שהם נהנים בנאמנויות בדיווח על חלוקות מהנאמנות.
לטעמנו, התשובה לשאלה טמונה ברישת סעיף 134ב לפקודה הפותח במלים: "על אף הוראות סעיף 131…". מאחר שסעיף 134ב לפקודה קובע פטור ספציפי לעולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים מדיווח על הכנסות חו"ל, הרי שפטור זה קיים אף ביחס לחלוקות מנאמנויות הפטורות כאמור באופן מהותי ממס.

Our webpage is under upgrade
Our new address is:
Beit Amot Hashkaot (23rd floor)
2 Weizmann st., Tel-Aviv, 6423902
Telephone: 972-3-6527724
Fax: 972-9-6527725
E-mail: office@zivtax.co.il
אתרנו נמצא בשדרוג
כתובתנו החדשה:
בית אמות השקעות (קומה 23)
רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902
טלפון: 03-6527724
פקס': 03-6527725
דוא"ל: office@zivtax.co.il

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media