העלאת מס השבח ב -2013, גלובס נדל"ן, ספטמבר 2012

ביום 1.1.2013 ייכנסו לתוקפם מספר שינויי חקיקה שכתוצאה מהם מס השבח על מכירה של מקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין עתיד לעלות.

שינוי אחד, הינו העלאה ב – 2% של שיעורי המס ההיסטוריים (מס השבח על נכסים שנרכשו עד 31.3.1961) ביחס לנכסים אלה נקבעו בעבר שיעורי מס מופחתים של 12% עד 24%, כאשר בשנים האחרונות החלה העלאה של המס בתיקוני חקיקה. במסגרת חקיקה בעקבות ועדת טרכטנברג בסוף 2011 נקבעה הוראה שהעלתה את שיעורי המס ב – 1% ב – 2012 וב – 2% מדי שנה משנת 2013 עד שנת 2017, וזאת עד לשיעור מס של 25% (החל מ – 2013).

העלאה נוספת בשיעור של 2% עשויה לנבוע כתוצאה מהמס על הכנסות גבוהות ("מס העשירים"). המס יחול החל מ – 2013 ביחס ליחידים על הכנסה חייבת העולה על 800,000 ₪ לשנה, והוא חל גם במקרה של רווח חד פעמי הנובע ממכירת מקרקעין. ביחס למכירת דירת מגורים יחול המס רק אם שווי המכירה עולה על 4 מיליון שקלים והמכירה אינה פטורה. התמודדות אפשרית בהקשר זה הינה בקשה לפריסת השבח אחורה (עד 4 שנים), וכך ביטול של החלק החייב במס הנוסף או הקטנתו.

דרך התמודדות נוספת, הנוגעת גם להעלאת שיעור המס ההיסטורי, הינה הקדמה של עסקאות וחתימתן עד תום השנה הנוכחית. ניתן לחתום על הסכם מותנה, הנחשב בהתאם להלכת אלדר שרון כהסכם תקף, וכך לגבש יום מכירה כבר בשנת 2012, גם אם התנאים המתלים ההופכים את החוזה למעשי יתקיימו רק מאוחר יותר.

שינוי נוסף, שיש לתת עליו את הדעת, הינו תום תקופת ההטבות על פי הוראת השעה של חוק הגדלת ההיצע של דירות מגורים. על פי החוק עתידה לפוג ההוראה המאפשרת מכירת שתי דירות מגורים נוספות בפטור ממס (בנוסף לפטורים הרגילים), וגם הוראת השעה המאפשרת מס מופחת על מכירת קרקע לבניית דירות מגורים תוך 36 חודשים. כוונת רשות המיסים היתה שלא להאריך את הוראות השעה האמורות. עם זאת, ישועה בלתי מתוכננת עשויה לנבוע מפיזור הכנסת וההליכה לבחירות. בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, חיקוק שתוקפו פוקע לאחר פיזור הכנסת, יעמוד בתוקפו עד תום 3 חודשים לכהונת הכנסת החדשה. ומכאן, שככל הנראה עקב הוראת תשריר זו, צפויות ההטבות להיות מוארכות באופן אוטומטי במספר חודשים. הנושא נבחן בימים אלה ע"י רשות המיסים וטרם פורסמה בו עמדה רשמית של הרשות. יצויין כי בעבר, כאשר סוגיה דומה התעוררה ביחס לפקיעת תוקף הוראת שעה בעניין חילוף (בסוף 2008 ותחילת 2009), קיבלה עמדת רשות המיסים את הטענה שפיזור הכנסת אכן האריך את תוקף הוראת השעה. לגישתנו, דין זהה אמור לחול גם כעת, ביחס להארכת הוראות השעה שמטרתן הגדלת היצע דירות המגורים.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media