הוראות הפריסה החדשות, גלובס נדל"ן, מרץ 2011

בימים אלה פרסמה על ידי רשות המיסים הוראת ביצוע 4/2011 המטפלת בנושא של פריסת המס. כידוע מס השבח הינו מקדמה ע"ח מס הכנסה ובמיוחד רווחי הון, והוראות שונות של הפקודה חלות בחישובו בעת ביצוע תחשיב מס הכנסה, כדוגמת נקודות זיכוי ומדרגות מס. הוראות חוק מיסוי מקרקעין וכן הוראות פקודת מס הכנסה כוללות אפשרות לפרוס את השבח (הרווח) ממכירת מקרקעין, כאשר החל משנת 1998 הושוו ההוראות וקבעו אפשרות פריסה על פני 4 שנים או תקופת ההחזקה בנכס (לפי הקצרה מביניהן). לאור העובדה שהשבח מחושב בהתאם לשיעור המס השולי העליון של יחידים, הפריסה עשויה לחסוך מס בלתי מבוטל ליחידים שלא היו להם הכנסות גבוהות בשנות המס הקודמות למכירה, ולמעשה בכל מקרה שהכנסות אלה לא הגיעו עד לשיעור המס השולי.

עד כה היה נישום שביקש פריסה לאחר שנת המס בה מתבצעת המכירה, הופנה לפקיד השומה לצורך קבלת החזר או על מנת שייתן אישור למנהל מס שבח לשיעור מס משוקלל הטומן בחובו את המס לאחר הפריסה.

כעת, הוחלט לאחד את ההליכים כך שבכל מקרה הפריסה תתבצע במשרדי מיסוי מקרקעין. כתוצאה מכך, מובהר כי במקרה שבו ההליכים ביחס למכירה יהיו בערר ואף בערעור לבי"מ העליון, לא תחול התיישנות והנישום יוכל לבקש פריסה בכל מקרה, אף אם יחלפו שנים ארוכות יותר ואף אם שומות מס הכנסה לאותן שנים כבר התיישנו.

ניתן לטעון כי גם בהיעדר הליכים תלויים ועומדים התקופה לדרישת פריסה אינה מוגבלת עוד למעשה. בעוד שבמס הכנסה קיימת מגבלה של 6 שנים לדרישת החזרי מס (סעיף 160 לפקודה), הרי שלא קיימת מגבלת זמן על הגשת דוחות, ומאחר שההחזר יבוצע במס שבח ולא במס הכנסה, המגבלה הקיימת בסעיף 160 אינה רלוונטית. אמנם גם במס שבח קובע סעיף 85 אפשרות פתיחת שומה בתוך 4 שנים בלבד, אולם לגישתנו, הנתמכת גם בחלק מהפסיקה בשנים האחרונות, ניתן להאריך את המועד באמצעות סמכות המנהל לפי סעיף 107 לחוק.

ואכן, בחוק מיסוי מקרקעין אין כל מגבלה גבייתית על מועדים בגינם מוחזר סכום מס, וראה לדוגמה לעניין ביטול עסקה וכן ע"א 266/97 ווייסמן ו – ע"א 10846/06 בזק, שאפשרו החזרי מס אחרי 10 ו – 15 שנה.

ככל הנראה (אם כי ההוראה אינה מתייחסת לכך במפורש) ביחס לתושבי חוץ הפריסה תתבצע בכל זאת במס הכנסה, כיוון שהוראות הפריסה במס שבח מגדירות את הזכאי לפריסה כמוכר תושב ישראל בלבד, בעוד מגבלה כזו לא קיימת ביחס לפריסה במס הכנסה. לדעתנו מן ראוי לבטל מגבלה זו בחוק מיסוי מקרקעין ולתקן את סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין בהתאם.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media