הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת; הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת – חלון הזדמנויות לחברה משפחתית ביומיים הקרובים!!

מבזק ללקוחות ועמיתי זיו שרון ושות' עורכי דין מס' 20 28.11.2011

הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת

מאת: זיו שרון, עו"ד; עמית גליק, עו"ד; משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

בעקבות פנייתנו לפני כחודש לועדת הכספים, ההנחה במכירת קרקעות זמינות לבנייה מכוח הוראת השעה תוארך ככל הנראה בשנה נוספת, כך שתחול גם ביחס למכירות בשנת 2012 שיעמדו בשאר התנאים שנקבעו בסעיף 5 להוראת השעה.
הארכה זו נדרשת מאחר וההנחה במכירת קרקעות חלה רק עד לתום שנת 2011, וזאת בניגוד לשאר ההוראות שנקבעו בהוראת השעה התקפות עד לתום שנת 2012.

מאחר וצפינו מלכתחילה, שיידרש זמן עיכול להוראת השעה ופוטנציאל שחרור המגרשים הטמון בה לא ימוצה בשנה, ביקשנו מראש כנציגי הלשכה, כי יקבע "מסלול מהיר" ללא הליכי חקיקה רגילים, להארכת הוראת השעה ביחס למכירת הקרקעות לשנה נוספת, באמצעות החלטת שר האוצר ואישור ועדת הכספים.

לפי מיטב ידיעתנו החלטה מוצדקת כאמור, להארכת הוראת השעה בשנה נוספת כבר נפלה, ועומדת לחתימה ואישור.

בתקופה הקרובה נשוב ונעדכן בכל ההתפתחויות בעניין הוראת השעה.

הארכת הוראת השעה במיסוי מקרקעין לשנה נוספת – חלון הזדמנויות לחברה משפחתית
ביומיים הקרובים!!

מאת: זיו שרון, עו"ד; עמית גליק, עו"ד; משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

להארכת התקופה בשנה נוספת ישנה משמעות קריטית מבחינת בעלי קרקעות המחזיקים את הקרקעות בחברה שהינה בגדר "חברה משפחתית" כהגדרתה בפקודה.
במסגרת הדיונים בוועדת הכספים עמדנו על כך כי יש להחיל את ההנחה גם לקרקעות המוחזקות בחברה משפחתית ויש לקבוע זאת מפורשות בחקיקה ראשית. מאמצינו נשאו פרי ובהוראת השעה נקבע מפורשות כי תחולתה הינה גם ביחס לחברה משפחתית.
למעשה, זו הפעם הראשונה בה "חברה משפחתית" נכנסה לחוק מיסוי מקרקעין בדלת הראשית ולטעמנו יש לכך השלכות נוספות מעבר לאמור ברשימתנו זו.
בסעיף 64א(א) לפקודה נקבע כי לצורך הכרה בחברה משפחתית בשנה מסוימת יש להגיש בקשה עד לחודש לפני תום שנת המס, ובחברה חדשה תוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה. לפי גישת רשות המיסים, כמו גם לאור פס"ד קליאוט (עמ"ה 705/05 + עמ"ה 783/05), שניתן לאחרונה במחוזי (שיוגש עליו ערעור לעליון), יש להגיש את הבקשה עד תום חודש נובמבר השנה. (נציין כי ישנה פרשנות נוספת לפיה ניתן להגיש את הבקשה עד לתום חודש דצמבר, אך לא נעסוק בפרשנות זו כעת).
בהתאם לכך, בעל מניות בחברה משפחתית שרוצה ליהנות מהנחה זו במס שבח חייב להזדרז ולהגיש בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת 2012 בשלושת הימים הבאים!!! (כולל היום).
אמנם טרם נחתמה הארכת הוראת השעה בפועל, אך בהגשת הבקשה להפיכה למשפחתית במועדה יש משום קניית אופצייה להטבת המצב המיסויי, כאשר ניתן לחזור מהבקשה עד למועד הגשת הדו"ח השנתי.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media