גם מניות המקנות רק זכות לרווחים זכאיות להטבה עפ"י סעיף 102 לפקודה

מאת: גיא בר-און, עו"ד

גם מניות המקנות רק זכות לרווחים זכאיות להטבה עפ"י סעיף 102 לפקודה

חברות שונות שוקלות כיצד ניתן לשתף את העובדים בהצלחתן, מבלי שאלו יהיו חייבים במס מלא כמשכורת. הנפקת מניות איננה אפשרית, כי הן אינן מעוניינות שהעובדים ייקחו חלק בהחלטות ניהוליות או שיוכלו למכור את המניות לאחרים.

פס"ד שוחט שניתן השבוע נתן פתרון למקרים שכאלו.

המדובר בשכיר שהחזיק 9.99% במניות חברה, אשר קיבל מניות, עפ"י תכנית במסלול לפי סעיף 102 לפקודה. התוכנית קבעה, כי המניות אשר יוקצו לא ניתנות להעברה ויקנו לו זכות לקבלת דיבידנד בלבד, זאת כל עוד מתקיימים יחסי עובד מעביד בין המערער לחברה. עם הפסקת יחסי העבודה, יהפכו המניות למניות רדומות. החברה ביקשה וקיבלה אישור מרשות המיסים להקצאה.

פקיד השומה טען כי יש לשנות את סיווג הדיבידנדים שקיבל ולסווגם כהכנסת עבודה, בשל העובדה שהמניות, אשר הונפקו למערער, לא הקנו כל זכות, למעט קבלת דיבידנד. לטענת פקיד השומה, בפועל לא התקבלה, אלא זכות לקבלת בונוס בשל עבודתו.

בית המשפט קבע כי האישור שניתן ע"י רשות המיסים לתוכנית, איננו רק באישור פורמלי על קליטת הבקשה של החברה, אלא אישור מהותי שניתן לאחר בחינה מהותית של תנאי התכנית ובכל מקרה, גם אם לא מדובר באישור, הרי אם פקיד השומה לא השיב בתוך 60  ימים מיום קבלת הבקשה, יראו את תכנית ההקצאה כמאושרת ועובד רשאי להסתמך עליו על כן, פקיד השומה מושתק מלטעון  טענה כלשהי כנגד האישור שנתן לתכנית.

גם במישור המהותי, קבע בית המשפט כי המונח "מניה" כולל גם מניה, שהזכות היחידה המוקנית מכוחה היא זכות לקבל חלק יחסי מרווחי החברה. תכלית סעיף 102, היא לתמרץ ולתגמל את העובדים עם ההצלחה של החברה ומניה שכזו מתאימה לתכלית.

לפסק הדין שורה של השלכות חשובות:

  1. פסק הדין שולל את גישת רשות המיסים, אשר במהלך השנים סירבה לתת אישורים לתוכניות, שכללו הנפקת מניות בעלות זכויות שונות מזכות הבעלות המלאה. לאור פסק הדין, לדעתנו, זכאיות חברות להנפיק אופציות ומניות המעניקות זכות לרווחים ואף זכות לרווחים התליות בתנאים שונים, כתחליף לבונוס. במיוחד, הכוונה לאופציות שמזכות ברווחים בעת אירוע של הנפקה או exit.
  2. לטעמנו, ניתן להסיק מפסק הדין שניתן גם להנפיק לעובדים אופציות הניתנות לפדיון, כתחליף לבונוס שחייב כהכנסה עבודה.
  3. קביעות בית המשפט לגבי סופיות החלטות רשות המיסים, רלוונטית גם לגבי אישורים אחרים שהרשות מתבקשת להנפיק. כך לדוגמא מי שלא קיבל אישור של רשות המיסים לבקשה לאישור מקדמי שהגיש לפי חוק עידוד השקעות הון, ולא קיבל אישור תוך 90 יום, רואים את בקשתו כאילו התקבלה. מעבר לכך, גם מי שקיבל תשובה שלילית לאחר 90 יום, לגבי בקשה שכזו, במקרים מסוימים, זכאי לראות את בקשתו כאילו התקבלה.

רשות המיסים צפויה לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון, משום שהוא שולל כמה מעמדותיה השמרניות בשנים האחרונות.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media