ביטול הפטור על דירות השקעה דורש חשיבה מחודשת, גלובס נדל"ן, יולי 2011

בהמשך למסיבת העיתונאים בה הודיע שר האוצר על "הפטיש" בדמות ביטול הפטור ממס על דירות השקעה, פורסם לאחרונה תזכיר חוק שנועד להתניע את הליכי החקיקה לקראת עיגון ההצעה כחוק.

ביחס לבעלי דירת מגורים יחידה לא יחול שינוי מהותי והם יוסיפו ויהיו זכאים לפטור ממס על מכירה מדי 18 חודש.

השינוי המהותי מוצע ביחס למי שהינו בעלים של יותר מדירת מגורים אחת. התזכיר קובע מנגנון מורכב, שלפיו כל מוכר יוכל לבחור "תקופת שבח נבחרת" אשר לגביה הוא יהיה זכאי לפטור ממס עבור דירה אחת בלבד. כך לדוגמה, מי שמחזיק שתי דירות בו זמנית, יוכל לבקש פטור ממס ביחס לאחת הדירות למשך כל התקופה, או לחילופין רק ביחס לחלק מהתקופה, תוך ניצול יתרת התקופה לגביה לא ביקש פטור לצורך בקשת פטור לדירה אחרת. במקרה בו מדובר בפטור על תקופה חלקית בלבד מתקופת השבח, חישוב החלק החייב ייעשה לפי יחס התקופות, כלומר, יחושב מס השבח המלא בלא פטור ומתוכו החלק של "תקופת השבח הנבחרת" מתוך כלל התקופה יהיה פטור, והיתרה תהיה חייבת.

תנאי נוסף ומצטבר לפטור ממס על "תקופת השבח הנבחרת" הוא שהמוכר לא מכר דירת מגורים מזכה אחרת בשמונה עשר החודשים שקדמו למכירה.

ההצעה קובעת כי דירות מגורים מזכות שיהיו בידי המוכר ביום 1.1.2013, יהיו זכאיות לחלק פטור ממס של תקופת שבח נבחרת מיום רכישתן ועד מועד פרסום התיקון, ללא תלות במספר הדירות. עוד מוצע כי שיעור המס על החלק החייב במכירת דירות יעמוד על 20% מס בכל מקרה (בידי יחיד), גם ביחס לדירות שנרכשו לפני 7.11.01, וכמו כן יבוטל המס בשיעור של 10% על החלק האינפלציוני החייב. ההצעה קובעת הוראות מורכבות ביחס למקרים של העברת דירות במתנה, דירות ירושה, דירות שנבנו ע"י הבעלים, דירות שהתקבלו בפירוק חברה ועוד.

הוראות נוספות (הדורשות דיון נפרד), מתייחסות לתיקון שיאפשר פטור ממס למכירה עד סוף 2012 של דירות מגורים שאינם מזכות, כלומר משמשות למשרד או לעסק, ובלבד שבתוך 6 חודשים לאחר הרכישה ישמשו למגורים למשך שנתיים לפחות.

אכן, ניכר שהושקע זמן ומאמץ בניסוח ההצעה, לשם יצירת מנגנון ששימוש מושכל בו יאפשר למתן את הגזירה. דא עקא, ואף מבלי להציג הערות ספציפיות להסדר המוצע, קיימים מספר קשיים עקרוניים: ההצעה משנה סדרי עולם שהשתרשו מזה שנים ארוכות, וקובעת במקום הסדר פשוט יחסית (מכירה כל 4 שנים) – הסדר מורכב ומסובך להבנה הדורש יועצים מתוחכמים. ההצעה משפיעה על חלקים נרחבים באוכלוסיה, לרבות כאלה שאינם עומדים בקשר מול רשויות המס, שכן בעלים של יותר מדירה אחת אינו בהכרח "משקיע" מתוחכם, אלא עשוי להיות גם יורש, או הורה המעדיף מסיבות אישיות לרשום את הדירות שרכש לילדיו על שמו.

לדעתנו, רפורמה כה מרחיקת לכת ומהפכנית דורשת מחשבה, שיקול דעת, התייעצות עם גורמים שונים ממגזרים שונים ובחינת חלופות שונות במסגרת ועדה ציבורית שתוקם לנושא. נזכיר כי עיקר ההשלכות המעשיות העיקריות הינן משנת 2013, ועל כן ממילא אין מקום לדעתנו לחקיקה חפוזה שעלולה להתברר כטעות.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

זיו שרון ושות' עורכי דין

In the Media